دسته: مقالات
بازدید: 492

تمرین درمانی در آب شامل 4 مرحله گرم کردن ، کشش ، تمرینات اینتروال و تمرینات سبک به منظور خنک کردن است که زمان و نوع هر مرحله به نوع بیماری و شرایط بیمار متفاوت است .

-بیمار قبل از شروع تمرینات باید معاینه شده و پس از پایان جلسه مجدداً ارزیابی شود.

-زمان جلسه درمانی نیز بسته به سن ، وضعیت بیمار و دمای آب متفاوت است .

-گاهی به منظور تمرین در آب از وسایل شناوری استفاده می شود که وسایل نقش کمکی یا حمایتی یا نقش مقاومتی داشته باشند .

-هر چند آب درمانی در روند درمان بیماران نقش بسزایی دارد اما درمان کامل نیست بلکه مکمل فیزیوتراپی است .