استخر مجموعه آبگرم معدنی فردوس:

استخرهای آبگرم معدنی فردوس پر شده از آب چشمه معدنی ، لذت یک آب تنی همراه آبدرمانی را داشته باشید.

این استخرها شامل تخت ماساژ و لوازم هیدروجیم می باشد و مناسب برای افرادی است که همراه با فیزیوتراپی از دستگاههای هیدروجیم ،ماساژ و خواص درمانی چشمه آبگرم معدنی استفاده کنند تا زودتر سلامتی خود را به دست بیاورند.